Featured

First blog post

This is the post excerpt.

Advertisements

This is your very first post. Click the Edit link to modify or delete it, or start a new post. If you like, use this post to tell readers why you started this blog and what you plan to do with it.

post

Why is a Usance Letter of Credit used?

A usance LC is used for the same reason that credit terms are provided. It allows the purchaser flexibility, increased working capital and the availability to sell through stock prior to payment. Paying for the goods is easier at a later date when compared to payment upon receipt; as there will usually have already been an element of payment collection at this point, from the ultimate purchaser.

When will a Usance Letter of Credit be used?

This financial instrument is most likely to be favoured where there is an element of trust between the buying and selling parties. It is important to understand what the eventual amount to be paid is set at and the interest rate on product. The Letter of Credit will set out the time to maturity and the actual payment date; so that both parties can use this as a reference. The tenor is typically set out as being a certain amount of days following the BL date or following sight. If it is “following sight”; then this will be from the date of the documents being received by the issuing bank.

email:chong@sokchannyfinancial.com

website:www.sokchannyfinancial.com

skype:www.sokchannyfinancial

When will a Usance Letter of Credit be used?

#Usance Letter of Credit

This financial instrument is most likely to be favored where there is an element of trust between the buying and selling parties. It is important to understand what the eventual amount to be paid is set at and the interest rate on product. The Letter of Credit will set out the time to maturity and the actual payment date; so that both parties can use this as a reference. The tenor is typically set out as being a certain amount of days following the BL date or following sight. If it is “following sight”; then this will be from the date of the documents being received by the issuing bank.

 

email:chong@sokchannyfinancial.com

skype:www.sokchannyfinancial

website:www.sokchannyfinancial.com

Gebruik Letters of Credit – Wat zijn ze?

Toen Letters of Credit voor het eerst werden ontwikkeld, waren er een aantal specifieke Letters of Credit die zich ontwikkelden. Dit is een korte handleiding over bruikbaarheid of uitgestelde LC’s.

Gebruik Letters of Credit (Usance of Uitgestelde LC’s)
Een gebruik of uitgestelde letter of credit is een term die vaak wordt gebruikt in channy-financiering. Om een ​​gebruiksmerk van kredietwaardigheid te begrijpen, is het echter allereerst belangrijk om te begrijpen wat een kredietbrief is en waarom deze wordt gebruikt.

In veel internationale handel is er natuurlijk een gebrek aan vertrouwen in cross-jurisdictionele transacties, en dus worden mechanismen gebruikt om dit risico te verminderen; de ene wordt een letter of credit genoemd. Letters of credit worden vervolgens opgesplitst in veel verschillende soorten, zoals op Site Letters of Credit, Gebruik Letters of Credit, Standby Letters of Credit en vele anderen.

Letters of credit worden gebruikt om handel tussen kopers en verkopers van goederen over de hele wereld mogelijk te maken. Om handel te vergemakkelijken, worden letters of credit door de koper en de verkoper ingevoerd. Door bankbrieven ter beschikking te stellen; het zorgt ervoor dat beide partijen comfortabel kunnen handelen. Goederen zullen worden vrijgegeven wanneer aan bepaalde voorwaarden is voldaan en dienovereenkomstig zal de betaling worden gedaan door de kopende bank. De kwestie van wanneer de betaling wordt gedaan; is van het grootste belang bij het bekijken van verschillende soorten instrumenten.

Gebruik Kredietbrief – Hoe verschilt dit?
Een gebruik of een uitgestelde kredietbrief; is ook bekend als een tijd of term LC. LC is de short-handed naam voor het bespreken van een Letter of Credit. Het zal dus een kredietbrief zijn die betaalbaar is op een vooraf bepaald of toekomstig punt nadat de voorwaarden in de LC zijn vervuld en de bevestigende documenten zijn gepresenteerd.

De eenvoudigste manier om een ​​Usance of een uitgestelde Letter of Credit te begrijpen is om het te vergelijken met een Sight Letter of Credit; dit is waar geld wordt overgedragen aan de leverancier op de conformerende documenten die worden ingediend. Wanneer een Gebruik Letter of Credit wordt gebruikt, is er een ontvangstbewijs van documenten door de uitgevende bank en wanneer deze voldoen aan de voorwaarden van de LC, aanvaardt de uitgevende bank het concept en stemt ermee in om op een later tijdstip geld over te maken voor betaling in overeenstemming met LC vervaldatum. Zo krijgt de koper een vorm van kredietvoorwaarden; omdat de kopende partij het gekochte product in ontvangst neemt maar de mogelijkheid heeft om de betaling op een later tijdstip uit te voeren.

Waarom wordt een Usance Letter of Credit gebruikt?
Een gebruik LC wordt gebruikt om dezelfde reden dat kredietvoorwaarden worden verstrekt. Het biedt de koper flexibiliteit, meer werkkapitaal en de beschikbaarheid om vóór de betaling via de voorraad te verkopen. Betalen voor de goederen is op een later tijdstip gemakkelijker in vergelijking met betaling bij ontvangst; omdat er op dit moment meestal al een element van betalingsverzameling is geweest, van de uiteindelijke koper.

Wanneer wordt een credit verklaring van gebruik gebruikt?
Dit financiële instrument heeft de meeste kans om te worden begunstigd als er een vertrouwensrelatie bestaat tussen de koop- en verkoopspartijen. Het is belangrijk om te weten wat het uiteindelijke te betalen bedrag is en de rente op het product. In de Letter of Credit wordt de resterende looptijd en de feitelijke betalingsdatum vermeld; zodat beide partijen dit als referentie kunnen gebruiken. De tenor wordt meestal weergegeven als een bepaald aantal dagen na de BL-datum of het volgende gezichtsvermogen. Als het “na zicht” is; dan is dit vanaf de datum waarop de documenten door de uitgevende bank zijn ontvangen.

Het hebben van een credietbriefje geeft de koper de mogelijkheid om geld in andere delen van het bedrijf in te zetten totdat de betaling is gedaan.

Hoe heeft de verkoper troost?
De verkoper kan comfortabel handelen omdat de betaling wordt gegarandeerd door “beloftes” binnen het banksysteem; aangezien de uitgevende bank zal corresponderen met de adviserende bank en ervoor zal zorgen dat er voldoende kapitaal of onderpandbuffers zijn om de betaling op de vervaldatum te verrichten. Een andere optie voor de leverancier is de mogelijkheid om de Usance LC te verdisconteren op een tijdstip dat eerder is dan de vervaldatum. Dit zal hen in staat stellen om een ​​element van betaling vóór de vervaldatum te betalen. Vanzelfsprekend is de kredietwaardigheid van banken die optreden namens de partijen van het grootste belang bij het gebruik van deze instrumenten.

Heb je onze Letter of Credit Guide gezien?

Neem voor meer informatie over sok channy financiële service ltd alstublieft vandaag nog contact met ons op voor uw project en bedrijf, wij zijn er voor u allen.

e-mail: chong@sokchannyfinancial.com of sokchannyfinancialsvc@gmail.com

skype: http://www.sokchannyfinancial

website: http://www.sokchannyfinancial.com

Telefoon: +855963259237

Usance Letters of Credit

When Letters of Credit were first developed, there were a number of specific Letters of Credit that developed. This is a short guide about usance or deferred LCs.

Usance Letters of Credit (Usance or Deferred LCs)
A Usance or Deferred Letter of Credit is a term used often in channy finance. However, in order to understand a Usance Letter of Credit, it is first important to understand what a letter of credit is and why it is used.

In much international trade there is a naturally a lack of trust in cross jurisdictional transactions, and so mechanisms are used to mitigate this risk; one being termed a letter of credit. Letters of credit are then broken down into many different types, such as at Site Letters of Credit, Usance Letters of Credit, Standby Letters of Credit and many others.

Letters of credit are used to allow the facilitation of trade between buyers and sellers of goods worldwide. In order to facilitate trade, letters of credit are put in place by the buyer and seller. By having bank issued letters of credit in place; it allows both parties to trade with comfort. Goods will be released when certain conditions have been fulfilled and correspondingly payment will be made by the purchasing bank. The issue of when payment is made; is of utmost importance when looking at different types of instruments.

Usance Letter of Credit – How does it differ?
A Usance or a Deferred Letter of Credit; is also known as a time or term LC. LC is the short-handed name for discussing a Letter of Credit. Thus, it will be a letter of credit that is payable at a predetermined or future point following the conditions in the LC being fulfilled and the confirming documents being presented.

The simplest way to understand a Usance or Deferred Letter of Credit is to compare it to a Sight Letter of Credit; this is where funds are transferred to the supplier upon the conforming documents being submitted. Where a Usance Letter of Credit is used, there is a receipt of documents by the issuing bank and where these comply with the terms of the LC, the issuing bank accepts the draft and agrees to transmit funds for payment in compliance with LC at a later maturity date. Thus, the buyer is provided with a form of credit terms; as the purchasing party will take receipt of the product purchased but have the ability to make payment at a future date.

Why is a Usance Letter of Credit used?
A usance LC is used for the same reason that credit terms are provided. It allows the purchaser flexibility, increased working capital and the availability to sell through stock prior to payment. Paying for the goods is easier at a later date when compared to payment upon receipt; as there will usually have already been an element of payment collection at this point, from the ultimate purchaser.

When will a Usance Letter of Credit be used?
This financial instrument is most likely to be favoured where there is an element of trust between the buying and selling parties. It is important to understand what the eventual amount to be paid is set at and the interest rate on product. The Letter of Credit will set out the time to maturity and the actual payment date; so that both parties can use this as a reference. The tenor is typically set out as being a certain amount of days following the BL date or following sight. If it is “following sight”; then this will be from the date of the documents being received by the issuing bank.

Having a usance letter of credit allows the purchaser to deploy funds into other areas of the business until payment is made.

How does the seller have comfort?
The seller is able to trade in comfort as the payment is guaranteed by “promises” within the banking system; as the issuing bank will correspond with the advising bank and make sure that there is an understanding that there is sufficient capital or collateral buffers in order to make payment at the maturity date. Another option to the supplier is the ability to discount the Usance LC at a point, which is earlier than maturity. This will allow them an element of payment prior to the maturity date. Obviously, the credit worthiness of banks acting on behalf of the parties is of utmost importance when using these instruments.

Have you seen our Letter of Credit Guide?

For more details about sok channy financial service ltd please kindly contact us today for your project and business we are here for you all.

email:chong@sokchannyfinancial.com or sokchannyfinancialsvc@gmail.com

skype:www.sokchannyfinancial

website:www.sokchannyfinancial.com

Telephone: +855963259237

How does a pre-export finance structure work? Do not worry Sok channy financial will explain more better.

What is Pre-Export Finance?

Pre-export finance is a financial instrument where a funder advances funds to a business based on historic orders from buyers. The business will normally use the funds to produce and supply goods for the buyer.
Pre-export finance is when a funder provides capital to a borrower where orders have been shown by buyers. Typically, the borrower usually requires finance in order to produce and supply product.

Pre-export finance is used in many scenarios where a deposit for production or commencement of a trade is required to be paid by the lender or buyer and then further funds can be provided later. A deposit or commitment is usually needed in order to start the production process and usually best described when discussing farming and commodities. As an example of this, a percentage deposit of the future purchase price or the production cost is paid to the farmer and he grows the crops. Upon full growth, the product is then sent to port and depending on the structure; part or full payment will be received.

Financing of this type provides the borrower with sufficient cash flow and liquidity in order to maximize production of the goods or services. It is often used to finance large, capital-intensive production operations.

Are you looking to export abroad?
View our export country guides

View Guides

How does a pre-export finance structure work?
Sok channy financial service ltd, that is exporting will arrange for the buyer to transmit funds for purchase directly to the lending company. The lender will send funds to the company exporting after deductions are made to charges and interest related to the prepayment finance in relation to the loan. The structure allows a producer to ensure they will be paid for product that is being sent to the buyer. This finance allows buyers to enter into long-term contracts, which may not have been a possibility without the finance.

Lenders will look at elements surrounding the trade including the risk in delivery and prior production. Repayment of the loan is based upon the lifecycle of the trade, from production of goods and later sale. There is a real risk of non-payment, which could happen when the seller distributes the goods in time and the buyer fails to pay in full.

There are further risk mitigants, which vary between jurisdictions and can be made a condition to any facility. As an example, there may be a requirement to purchase political risk insurance, which would cover both the lender and borrowing party. This would cover many potential events, from war to sanctions.

We are here for more details and who we are google it any were round Globe we say little but we perform a lot in this Our identity is never a hidden Motto the most widest lending company all all over world we ride in south east Asia phenom penh cambodia

Our Address:Sok Channy Financial Services Ltd
#455, Monivong Blvd, Phnom Penh Tower,
Phnom Penh, Cambodia.

Registered No:Sok Channy Financial Services Ltd (SCFS) is a wholly owned subsidiary of SCF. Sok Channy Financial Services Ltd (SCFS) is a company registered in Cambodia under registered number: 8050411.

Email:chong@sokchannyfinancial.com
Skype:www.sokchannyfinancial
website:www.sokchannyfinancial.com
Office telephone:+855 965 904 672

What is Pre-Export Finance?

What is Pre-Export Finance?

Pre-export finance is a financial instrument where a funder advances funds to a business based on historic orders from buyers. The business will normally use the funds to produce and supply goods for the buyer.
Pre-export finance is when a funder provides capital to a borrower where orders have been shown by buyers. Typically, the borrower usually requires finance in order to produce and supply product.

Pre-export finance is used in many scenarios where a deposit for production or commencement of a trade is required to be paid by the lender or buyer and then further funds can be provided later. A deposit or commitment is usually needed in order to start the production process and usually best described when discussing farming and commodities. As an example of this, a percentage deposit of the future purchase price or the production cost is paid to the farmer and he grows the crops. Upon full growth, the product is then sent to port and depending on the structure; part or full payment will be received.

Financing of this type provides the borrower with sufficient cash flow and liquidity in order to maximize production of the goods or services. It is often used to finance large, capital-intensive production operations.

Are you looking to export abroad?
View our export country guides

View Guides

How does a pre-export finance structure work?
Sok channy financial service ltd, that is exporting will arrange for the buyer to transmit funds for purchase directly to the lending company. The lender will send funds to the company exporting after deductions are made to charges and interest related to the prepayment finance in relation to the loan. The structure allows a producer to ensure they will be paid for product that is being sent to the buyer. This finance allows buyers to enter into long-term contracts, which may not have been a possibility without the finance.

Lenders will look at elements surrounding the trade including the risk in delivery and prior production. Repayment of the loan is based upon the lifecycle of the trade, from production of goods and later sale. There is a real risk of non-payment, which could happen when the seller distributes the goods in time and the buyer fails to pay in full.

There are further risk mitigants, which vary between jurisdictions and can be made a condition to any facility. As an example, there may be a requirement to purchase political risk insurance, which would cover both the lender and borrowing party. This would cover many potential events, from war to sanctions.

We are here for more details and who we are google it any were round Globe we say little but we perform a lot in this Our identity is never a hidden Motto the most widest lending company all all over world we ride in south east Asia phenom penh cambodia

Our Address:Sok Channy Financial Services Ltd
#455, Monivong Blvd, Phnom Penh Tower,
Phnom Penh, Cambodia.

Registered No:Sok Channy Financial Services Ltd (SCFS) is a wholly owned subsidiary of SCF. Sok Channy Financial Services Ltd (SCFS) is a company registered in Cambodia under registered number: 8050411.

Email:chong@sokchannyfinancial.com
Skype:www.sokchannyfinancial
website:www.sokchannyfinancial.com
Office telephone:+855 965 904 672

LEASING OF BANK INSTRUMENTS Bank Guarantee (BG), Stanby Letter of Credit (SBLC), Certificate of Deposit (CD), Proof of Funds (POF) Guaranteed delivery to your bank within 3 days of clear contract via SWIFT MT799 and SWIFT MT 760 followed by hard copy delivery via bonded courier within 7 days.

LEASING OF BANK INSTRUMENTS Bank Guarantee (BG), Stanby Letter of Credit (SBLC), Certificate of Deposit (CD), Proof of Funds (POF)
Guaranteed delivery to your bank within 3 days of clear contract via SWIFT MT799 and SWIFT MT 760 followed by hard copy delivery via bonded courier within 7 days.

Leasing Fees of 4+2% is required to be paid only within 7 banking days after your bank is in possession of the hard copy and has verified the instrument.

Bank Guarantees and SBLCs are construed, governed and issued in accordance with the rules, regulations and practices as set forth by the International Chamber Of Commerce (ICC), Paris, France, publication 500, latest revision by major World Banks.

FLEXIBLE VERBIAGE OF YOUR SWIFT MT799 AND MT760 We have a new possibility to issue instruments from a bank which will accommodate any reasonable verbiage which is structured around the fact that the instrument will be issued to the benefit of the applicant/client and which is sent to the applicant/client’s own bank/account. As long as these issues are attended to, any reasonable verbiage can be arranged.

Please contact us if you have any further questions on the emission of BG, SBLC, DLC or MTN Loan .

Advantages of working with man Global Investments

Comprehensive Customer Care

Low Premium Compared To Banks

We Have Solutions For Every Customer
Dedicated Staff and Quick Response Time

2% Commission Paid To Brokers On Every Deal
Low-Interest Rate: Our Interest Rate Is 3% Per Year.

Easy Application Process; No Cumbersome Paperwork
18+ Years In The Financial Industry With 100%% Success Rate.
For Most Deals; You Do Not Need To Pledge Securities Or Collaterals.

Most Work Is Done Online. So You Do Not Need To Visit The Bank Office

More Than 4,700+ Clients Have Successfully Concluded Transactions With Us.

Easy: Issuance Of Bank Guarantees, Letter Of Credit, And DLC Within Few Days.
Bank Guarantees And Letters of Credit Issued From Top 10 Global Banks Such As Deutsche Bank, Barclays, Citibank, HSBC Etc…
NOTICE TO INTENDING CUSTOMERS: These posts are for educational purposes and I make them mostly to educate our highly esteemed customers. If you have interest in these posts or interested in doing business with us please send us an email introducing yourself and indicating in which area you think we can work together. We look forward to receiving your email soon. NOTICE TO BROKERS/AGENTS/COMPANY REPS: Brokers are the life blood of our business and as a result we respect them, value them and appreciate them. So new brokers are welcomed, appreciated and compensated with good commission. Here are a few of the many benefits of being a man Global Investments LTD broker:

Bank Guarantee providers /man Global Investments

Professional Broker Support

Healthy Commissions Paid on every Deal
Be Direct to the client, NOT in a Broker Chains!
Earn between 1% to 2% Commission on Every Deal
Brokers are 100% Protected Against Possible Circumvention.
Wide Range of Financial Instruments, Bank Guarantee Programs and Client Funding and Monetization Services
If you are interested to become our broker or company representative, kindly send us your resume via email for more information.

Skype: http://www.manglobalinvestments
Website: http://www.manvoeurninvestments.com
Emails: simchea@manvoeurninvestments.com
funding@manvoeurninvestments.com